מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

ברוך הבא אל תֶּמַרִי! כאן תוכלו למצוא את מדיניות הפרטיות שלנו. בכל מקום בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה. 

גלישה באתר ו/או רכישת מוצר/ים המוצע/ים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל את התקנון ולנהוג לפיו. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

כל אדם המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר בעצם ביצוע הפעולה כי קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או תֶּמַרִי ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות ולתנאים של תקנון זה.

תֶּמַרִי שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. התקנון המעודכן יפורסם באתר, ויחול על כל שימוש באתר מרגע פרסומו.

תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את תֶּמַרִי. יחד עם זאת נעשה כל שביכולתינו לעשות את המיטב כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר.

מחירי המוצרים כוללים מע"מ.

בכל זמן השימוש באתר, הרוכש יפעל בהתאם ויציית לתנאי התקנון.

תקנון זה בכפוף להוראות הדין ובמקרה של סתירה בין תקנון זה לבין הדין, יגברו הוראות הדין.

הרוכש מצהיר כי הינו בן 18 שנים או יותר. רוכש שהינו צעיר מגיל זה אינו רשאי לבצע עסקאות באתר, אלא באמצעות בגיר בן 18 ומעלה, ובאמצעי תשלום בבעלות הבגיר.

   אחריות

תֶּמַרִי תאפשר ביטול העיסקה והחזרת המוצר וזיכוי מלא (כולל דמי משלוח), או החלפת המוצר שנרכש דרך האתר באחר שווה ערך, במידה ובמוצר נתגלה פגם או קלקול (שלא נוצר בשל מעשה או מחדל של הרוכש), בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצרים אצל הרוכש, כשהמוצרים באריזתם המקורית ומבלי שנעשה בהם שימוש. האמור אינו חל לגבי פגם שחל או קרה למוצר במהלך ההובלה, או במידה ונגרם על ידי הרוכש במזיד או ברשלנות.

תֶּמַרִי ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם לרוכש או לצד שלישי, כתוצאה מרכישה באמצעות האתר ו/או משימוש במוצרים שנרכשו באתר, תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות נזקי גוף ו/או רכוש ו/או הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא .

נפלה טעות קלומוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את תֶּמַרִי. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

תֶּמַרִי אינה אחראית לכך שהמוצרים אכן יתאימו למטרה שלשמה נרכשו, /ואו שהמוצר יספק את התוצאות הרצויות ו/או המבוקשות לרוכש או לצד שלישי כלשהו. מלבד אחריות תֶּמַרִי לשלמות ותקינות המוצר ברגע מסירתו ללקוח (למעט תקלות במוצר שנובעות מהמשלוח), לתֶּמַרִי אין כל אחריות בקשר עם המוצרים, תפקודם, תוצאות שימוש בהם, או כל אפקט בלתי רצוי שהם עשויים לגרום, ובכלל זה כל נזק ו/או הפסד ו/או פגיעה כתוצאה משימוש במוצרים שנרכשו באתר, ולרוכש לא תהיה כל תביעה וטענה כלפי תֶּמַרִי בקשר עם האמור.

 

  קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הקשורים בהקמת האתר, הפעלתו, תכניו, שיטות הפעולה שלו, הנם רכושה של תֶּמַרִי ו/או נותני הרישיון לתֶּמַרִי בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור המוצרים וכל פרט אחר הקשור למראהו, הפונקציונאליות שלו והפעלתו.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, לרבות אלמנטים גרפיים, מאמרים, בלוג, וכיוב', בלא קבלת רשותה של תֶּמַרִי   מראש ובכתב.

אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של תֶּמַרִי מראש ובכתב.

אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של תֶּמַרִי  מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).

השם תֶּמַרִי, הלוגו, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) הם כולם רכושה של תֶּמַרִי בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

 

שמירה על סודיות

תֶּמַרִי מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי המשתמש ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. תֶּמַרִי עושה שימוש בשירותי סליקה מאובטחים תוך שימוש בתקנים מחמירים, המקובלים על חברות האשראי בארץ. עם זאת, היות ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של תֶּמַרִי להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור. תֶּמַרִי  לא תשא בכל אחריות לחדירה למידע באתר או שימוש בו לרעה על ידי צד שלישי, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי תֶּמַרִי במקרה זה. יודגש כי תֶּמַרִי אינה שומרת את פרטי כרטיסי האשראי, וכי העסקאות המתבצעות בכרטיסי אשראי מתבצעות און-ליין, ללא שמירת פרטי כרטיס האשראי.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי תֶּמַרִי תהא מחויבת לנהוג על פי כל דין החל עליה.

שונות

על ההתקשרות בין המזמין לבין תֶּמַרִי דרך האתר יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.

בית המשפט היחיד המוסמך לדון בכל עניין הקשור לאתר זה הינו בית המשפט בתל אביב-יפו בלבד.