הזמנות

כדי לבצע הזמנה ידרש המשתמש למלא את פרטיו האישיים, פרטי כרטיס אשראי או חשבון PayPal וכן לבחור שם משתמש וסיסמא. כדי שההזמנה תבוצע במהירות המרבית וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים באופן מלא ומדויק. יובהר כי במקרה של הזנת כתובת שגויה על ידי הלקוח, והמשלוח יבוצע לכתובת השגויה בטרם התקבל תיקון לכתובת מהלקוח, יחויב הלקוח בעלות משלוח כפולה. פרטים אישיים שיימסרו על ידי המשתמש ככל שיימסרו, כפופים למדיניות הפרטיות של תֶּמַרִי . עם אישור ביצוע החיוב על ידי הרוכש באתר, עם ובכפוף לאישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה, ההזמנה תרשם במחשבי תֶּמַרִי וניתן יהיה לראות את ההזמנה בחשבון המשתמש באתר, לאחר סיום המכירה. יובהר ויודגש, רק לאחר אישור העסקה על ידי חברות האשראי ו/או העברת התשלום בPayPal תושלם העסקה למעשה. במידה ומוצר שנבחר אינו נמצא במלאי, ומסיבות שונות הדבר לא התבטא באתר, תֶּמַרִי תודיע לרוכש על אי זמינות המוצר במלאי ורשאית להציע לרוכש מוצרים חליפיים. במידה שיבחר הרוכש שלא לקבל את המוצרים החליפיים, תבוטל העסקה ותֶּמַרִי תשיב לו כל סכום ששילם (אם שילם) לתֶּמַרִי ו/או תבטל את החיוב (אם בוצע) בגין פעולת הרכישה וללקוח לא תהיה כל טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידי הרוכש ותֶּמַרִי ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר מצד שלישי במחיר גבוה יותר. תֶּמַרִי שומרת לעצמה את הזכות לא לקבל הזמנה כלשהי ו/או לא ליתן לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישה באתר, וזאת ללא כל הנמקה. מעת לעת ימכרו מוצרים באתר במסגרת מבצעים לקידום מכירות. כל המבצעים יהיו בתוקף עד למועד האחרון של המבצע ו/או עד לגמר המלאי, לפי המוקדם מביניהם, והכל כפוף לתנאי המבצע הרלוונטי וכפי שיפורסם. למעט אם נאמר אחרת במפורש, אין כפל מבצעים. במידה והרוכש קיבל במסגרת מבצע מתנה, במידה והוחזר המוצר שבגינו ניתנה המתנה, יש להחזיר גם את המתנה.