ביטול עסקה והחזרת מוצרים

ביטול עסקה והחזרת מוצרים ייעשו בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א- 1981.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יצוין כי תֶּמַרִי תאפשר בכל מקרה את ביטול העיסקה והחזרת מוצרים שנרכשו דרך האתר באמצעים המפורטים להלן בסעיף 36, בתוך 14 ימים (ובקשר עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, כמשמעו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשנ"ח – 1998 – בתוך ארבע חודשים, בהתקיים התנאים הקבועים בחוק) מיום קבלת המוצרים אצל הרוכש, כשהמוצרים במצב תקין ובאריזתם המקורית, שלא הוסרה מהם התווית, ומבלי שנעשה בהם שימוש.

שליחת מוצר מוחזר אל תֶּמַרִי תהיה באחריותו ועל חשבונו של הלקוח.

בעת קבלת המוצר המוחזר במחסני/משרדי תֶּמַרִי תתבצע בדיקה של המוצר, ובמידה וימצא כעומד בתנאי ההחזרה יזוכה הלקוח בהתאם לאמור בתקנון זה.

תֶּמַרִי תהא רשאית לבטל עסקה, כולה או חלקה:

במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;

במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין.

אם יתברר כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הרוכשים ו/או מי מהם ו/או צד ג' כלשהו.

אם יתברר לתֶּמַרִי ו/או לספקים כי מבצע הפעולה עלול לשוב ולמכור את המוצר או השרות בו זכה לצד ג' ו/או לסחור בו.

 

בכל מקרה, בטרם שהמוצר נשלח אל הרוכש ובכפוף לזיכוי מלא ככל שבוצע חיוב.

הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציינו.

תֶּמַרִי תאפשר החלפת מתנות שנרכשו באתר בכפוף למדיניות ההחלפות הקיימת אצל הספקים השונים בכל מוצר ומוצר. המתנה תוחלף לאחר שתגיע בשלמותה, באריזתה המקורית, טרם בוצע בה שימוש כלשהו וללא כל נזק, אל תֶּמַרִי, לאחר תיאום עם תֶּמַרִי ולא יאוחר מ 14 יום מיום שליחתה אל הנמען. עלויות משלוח באם קיימות, יחולו על מחליף המתנה בלבד.

בהודעת ביטול ייפרט הרוכש את שמו, מספר הטלפון שלו ומספר ההזמנה.